Taalwinkel

De argumentatiestructuur uitwerken

Je hebt een standpunt geformuleerd, een argumentatieschema gemaakt en je argumenten beoordeeld op aanvaardbaarheid. Nu werk je als laatste stap van het argumentatieproces je argumentatiestructuur uit.

De argumentatiestructuur biedt houvast bij het formuleren van je tekst. Je weet immers hoe het standpunt en de argumenten inhoudelijk met elkaar samenhangen. Let bij het uitwerken van je argumentatiestructuur op het volgende:

 • Zorg voor een logische volgorde. Plaats je standpunt in een tekst aan het begin en herhaal het aan het eind van de conclusie. Begin met de meest aansprekende argumenten.
 • Laat de alinea-indeling corresponderen met de argumentatie. Neem losstaande argumenten en de uitwerking ervan op in aparte alinea’s. Neem de argumenten die inhoudelijk bij elkaar horen, op in één alinea.
 • Gebruik signaal- en verwijswoorden voor argumentatie om samenhang in de tekst aan te brengen.

Hoe breng je een standpunt onder woorden?

Probeer bij het verwoorden van je standpunt – dus je mening – zo concreet mogelijk te zijn: baken het standpunt voldoende af. Zorg voor een concreet en duidelijk standpunt.

Er zijn drie typen standpunten: beschrijvende, waarderende en aansporende standpunten.

Beschrijvende standpunten

Je beschrijft een feit; je uitspraken kunnen juist of onjuist zijn.

De stijging van de zeespiegel wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde.

Waarderende standpunten

Je beoordeelt iets op een bepaalde manier; je geeft een waardeoordeel.

Democratie is de beste staatsvorm.

Aansporende standpunten

Je geeft aan dat er maatregelen genomen moeten worden; je geeft een advies.

Obesitas kan het beste voorkomen worden door goede voorlichting.

Hoe breng je argumenten onder woorden?

Als je argumenten gebruikt om je standpunt te onderbouwen, is het belangrijk dat de lezer deze argumenten ook duidelijk herkent als argumenten. Verder is het belangrijk dat je je woordgebruik afwisselt om zo je tekst levendig en aantrekkelijk te maken. Gebruik signaal- en verwijswoorden om je argumenten helder te onderbouwen. Zorg er zo voor dat je betoog begrijpelijk is.

Maar hoe formuleer je een standpunt? Dat kan bijvoorbeeld met de volgende formuleringen:

 • Naar mijn mening ...
 • Ik vind dat …
 • Ik denk dat …
 • Volgens mij …
 • Ik heb het idee dat …
 • Mijns inziens …
 • Het is duidelijk dat ...
 • De conclusie moet zijn dat ...
Gepubliceerd door  Taalwinkel 2 augustus 2023