Taalwinkel

De samenhang tussen alinea’s

Voor de samenhang tussen alinea’s moet je goed bedenken wat de logische lijn in de informatie is. Je hebt hierover al nagedacht bij het ordenen van informatie en je hebt dit weergegeven in je tekstschema.

Om de samenhang tussen alinea’s goed weer te geven neem je regelmatig in de tekst zinnen of passages op die de lezer duidelijk maken hoe de tekst is opgebouwd of hoe hij de informatie in een bepaalde passage moet opvatten.

Er zijn vier manieren waarop je het verband tussen verschillende alinea’s kunt aangeven: met herhaling, overgangszinnen met verwijswoorden, aankondigende zinnen of signaalwoorden.

De verschillende manieren om samenhang tussen alinea’s helder te maken, kunnen ook gecombineerd worden. Ook binnen de alinea’s is het aan te raden om het verband tussen zinnen duidelijk te maken door signaal- en verwijswoorden te gebruiken.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Samenhang tussen alinea's

1. Door herhaling

Aan het begin van de nieuwe alinea worden woorden of woordgroepen uit de vorige alinea herhaald.

(…) Een veel gebruikte meetmethode om een “gezond gewicht” te berekenen is de Body Mass Index (BMI). Bij deze methode wordt het gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte. BMI-grafieken zijn ontworpen om de normale gewichtstoename gedurende een groeiperiode in kaart te brengen.Aan deze meetmethode kleeft een groot nadeel. Bij de BMI is er geen sprake van een nauwkeurige meting van het lichaamsvet. Een erg gespierd kind kan zich in de categorie overgewicht bevinden, omdat spiermassa zwaarder is dan vet. Daarom (…)

Uit: Scriptie Sociologie UvA-student.

2. Door overgangszinnen met verwijswoorden

Overgangszinnen zijn samenvattende zinnen die je aan het begin of het eind van een alinea plaatst. Ze bevatten verwijswoorden (zoals die, deze, hiermee, dergelijke).

Kortom, het bestuur heeft een aantal voorstellen gedaan om het studiesucces van eerstejaarsstudenten te vergroten. Als we deze voorstellen eens nader onder de loep nemen, dan valt vooral op dat (…)

3. Door aankondigende zinnen

Aankondigende zinnen dienen als een soort leeswijzer voor de lezer. Je kunt hierin aangeven wat je in de volgende alinea’s behandelt. In de inleiding kun je ze gebruiken om de opbouw van je tekst aan te geven.

De opbouw van het rapport zal er als volgt uit zien: Eerst zullen wij uitzoeken wat de specificaties van de Elandsgracht zijn en hoe de opbouw van het schip eruit ziet. Dit zal worden behandeld in hoofdstuk 1. Daarna zullen we dieper ingaan op de verschillende wetten die van toepassing zijn op de Elandsgracht, en in het bijzonder de inspecties die zullen worden uitgevoerd. Deze onderwerpen zullen worden uitgewerkt in hoofdstuk 2. Ten slotte zullen we daadwerkelijk de overtocht gaan voorbereiden. Dit gaan we doen door middel van een stuwplan en een beladingsplan die tevens in hoofdstuk 2 uitgelicht worden, en een route te ontwikkelen waaraan hoofdstuk 3 wordt gewijd.

Uit: Onderzoeksverslag eerstejaarsstudenten Maritiem Officier HvA.

4. Door signaalwoorden

Signaalwoorden geven het verband tussen verschillende zinnen of alinea’s aan. Voorbeelden van signaalwoorden zijn: aan de ene kant… aan de andere kant, daarnaast, bovendien, omdat, bijvoorbeeld.

Het gevolg is dat men in Nederland, net als in veel andere kleine landen, bang is voor het mogelijk achteruitgaan van de taal in het voordeel van het meer populaire Engels of Duits. Daarom hechten onderwijsinstituten belang aan het gebruik van de Nederlandse taal in hun opleidingen, zelfs als het een rem op de veranderingen in het onderwijs betekent.

Uit: Werkstuk van een student van de UvA.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022