Taalwinkel

Veelgemaakte taalfouten

Zoek de fouten in de onderstaande zinnen. In elke zin zit één taalfout, zoals ze vaak gemaakt worden in practicumverslagen. Het kan gaan om grammatica, spel- of interpunctiefouten.

  1. Hiervoor wordt eerst de eigenschappen van de spoel bepaald.
  2. Het werken met de filters bepaald uiteindelijk de mate van duidelijkheid.
  3. De laserstraal gaat door een polarisatie filter, de rotator en als laatste door de fotodiode.
  4. De gitaar heeft twee electrodynamische magneten.
  5. De snelheid wordt bepaald door het verschil in afstand te delen door het verschil in tijd: v= Δx⁄Δt. Met de snelheid v in meter per seconde, x de afstand in meters en t de tijd in seconden.
  6. Wanneer je stroom door de spoel laat lopen produceert deze een magnetisch veld.
  7. Er is een ijkingssysteem nodig die het opgepikte signaal vergelijkt met een ijking.
  8. In de volgende grafieken is te zien hoe de frequentieverdeling voor het originele geluid, het geluid dat verzonden is en het geluid dat eerst vertraagd is, toen verzonden en uiteindelijk weer versneld.
  9. De voorwaarde voor een goed werkend experiment is wel dat je bent voorzien met goede apparatuur.
  10. Ongeacht het antwoord of het een golf of een deeltjesstroom is, beiden hebben een snelheid.

Antwoorden en uitleg bij de taalfouten

Vergelijk je eigen antwoorden met de volgende uitwerkingen.

Grammatica: werkwoorden

Zin 1: wordt

Hier is sprake van een congruentiefout: er is verschil tussen onderwerp de eigenschappen (van de spoel) en persoonsvorm wordt. Omdat het onderwerp van de zin meervoud is, moet de persoonsvorm wordt ook in het meervoud staan, dus worden. Nog een voorbeeld: Een van de waardes die gemeten zijn, klopt niet. 'Zijn' moet 'is' worden, want: Een (van de waardes) is enkelvoud. Juist is dus: Hiervoor worden ... bepaald.

Spelling: werkwoorden & samenstellingen & algemene spelling

Zin 2: bepaald

De persoonsvorm in deze zin is bepaald. De zin staat in de tegenwoordige tijd en dus is de correcte spelling bepaalt. Dit is een klassieke d/t-fout die wordt gemaakt omdat het voltooid deelwoord bepaald ook een correcte vorm van het werkwoord is, alleen in een andere situatie. Juist is dus: Het werken met de filters bepaalt ...

Zin 3: polarisatie filter

Het Nederlands is een synthetische taal, wat betekent dat je woorden zoveel mogelijk aan elkaar vast schrijft. Samenstellingen van twee of meer zelfstandig naamwoorden als laserstraal, polarisatiefilter en fotodiode schrijven we dus in principe aan elkaar. Dat is anders dan in andere talen, zoals het Engels (denk aan account manager of security system). Je moet wel een koppelteken gebruiken als je anders een klinkerbotsing krijgt. Zo schrijf je ionisatie-efficiency (niet: ionisatie efficiency of ionisatieefficiency), maar: energieoplossingsvermogen (niet: energie oplossingsvermogen of energie-oplossingsvermogen). Juist is dus: ... een polarisatiefilter, de rotator en als laatste door de fotodiode.

Zin 4: electrodynamische

Woorden als elektron, elektronica, elektrisch en elektrodynamisch worden gespeld met een ‘k’. De reden dat deze woorden vaak ten onrechte met een ‘c’ worden geschreven, heeft mogelijk weer met het Engels te maken (electricity, electron, electric). Er zijn ook woorden die vroeger wel met een ‘c’ werden geschreven, maar dat is al enkele decennia geleden: akkoord (niet: accoord), praktisch (niet: practisch). Juist is dus: ... twee elektrodynamische magneten.

Interpunctie: punten en komma's

Zin 5: . Met

Deze zin wordt na de formule ten onrechte beëindigd met een punt en na de formule begint een nieuwe zin. Het is echter één zin. Dat hoor je het best door hem voor te lezen. In plaats van de punt na de formule zou er een komma moeten staan en met kan dan met een kleine letter worden gespeld in plaats van de onterechte hoofdletter. Juist is dus: ... het verschil in tijd: v= Δx⁄Δt, met de snelheid v in meter ...

Zin 6 lopen produceert

Hier is in feite geen sprake van een taalfout, maar het is een goed gebruik om tussen twee werkwoorden die niet tot dezelfde zin of hetzelfde zinsdeel horen, een komma te plaatsen. Dat maakt de zin prettiger om te lezen; je krijgt even adempauze als lezer. In dit geval zou er tussen lopen en produceert een komma moeten staan. Juist is dus: Wanneer je stroom door de spoel laat lopen, produceert deze een magnetisch veld.

Grammatica: verwijswoorden en ontsporingen

Zin 7: die

De verwijzing met die is fout, omdat er verwezen wordt naar ijkingssysteem, en het woord systeem gebruiken we met het. Naar woorden met het verwijzen we met dat of dit, naar woorden met de met die. Juist is dus: Er is een ijkingssysteem nodig dat het opgepikte signaal vergelijkt met een ijking.

Zin 8: hoe de frequentieverdeling voor het originele geluid

Deze zin noem je een ontspoorde zin omdat je de draad kwijtraakt als je hem leest. Zulke zinnen komen regelmatig in teksten voor, onder andere omdat je digitaal makkelijk woorden heen en weer kunt schuiven en dan niet altijd goed controleert of de zin nog wel correct is. Door twee keer het woord is toe te voegen, wordt de zin weer leesbaar: In de volgende grafieken is te zien hoe de frequentieverdeling voor het originele geluid is, het geluid dat verzonden is en het geluid dat eerst vertraagd is, toen verzonden en uiteindelijk weer versneld is. Nog beter is om de zin in delen te hakken en te herschrijven. Het blijft namelijk vaag wat er nou werkelijk te zien is.

Woordgebruik: voorzetselcombinatie

Zin 9: voorzien met

In deze zin heeft de schrijver een verkeerd voorzetsel gekozen. Veel werkwoorden worden altijd in combinatie met hetzelfde voorzetsel gebruikt, in dit specifieke geval: voorzien zijn van. Als je niet zeker weet, of je het juiste voorzetsel kiest, kijk dan op de site Woordcombinaties of in een goed woordenboek bij het werkwoord met welk voorzetsel je het moet combineren. Andere voorbeelden: de stroomsterkte meet je niet over de spoel, maar door de spoel, en de proef is niet ideaal om een foutenberekening bij uit te voeren, maar mee uit te voeren. Juist is dus: ... dat je bent voorzien van goede apparatuur.

Spelling: zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord

Zin 10: beiden

Hier is weer sprake van een spelfout. De -n achter het zelfstandig gebruike bijvoeglijk naamwoord beiden gebruik je alleen als je daarmee verwijst naar personen: Mijn zussen wonen op het platteland. Beiden zijn getrouwd met een boer. Verwijs je naar dingen of zaken, zoals hier het geval is, dan voeg je geen -n toe, dus beide. Juist is dus: Ongeacht het antwoord ..., beide hebben een snelheid.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 maart 2022