Taalwinkel

Notuleren

Er zijn verschillende redenen om notulen te maken. Ten eerste worden besluiten en afspraken vastgelegd. Daarnaast kunnen afwezigen in de notulen nalezen wat er besproken en besloten is en kunnen deelnemers aan de vergadering achteraf acties, afspraken en besluiten nog eens nalezen.

Er zijn verschillende soorten notulen: uitgebreide notulen, een kort zakelijk verslag en een besluitenlijst.

Uitgebreide notulen

Bij uitgebreide notulen wordt de hele inhoud en het hele verloop van de vergadering schriftelijk vastgelegd. Er wordt vastgelegd wie wat waarover heeft gezegd, hoe daarop gereageerd werd, welke conclusies er getrokken werden en welke afspraken er gemaakt werden. Uitgebreide notulen zijn van belang als men niet alleen de besluiten wil nalezen, maar ook het hele proces dat geleid heeft tot die besluiten. Dit leidt uiteraard tot zeer uitgebreide verslagen (die niet door iedereen even uitgebreid bestudeerd worden voor het volgende overleg).

Kort zakelijk verslag

Meestal is een kort zakelijk verslag voldoende. In een zakelijk verslag staat de inhoud centraal. Meestal staan hierin alleen de conclusies en besluiten met daarbij de belangrijkste argumenten op grond waarvan men tot die besluiten is gekomen.

Besluitenlijst

De notulen eindigen vaak met een besluitenlijst. Hierin staan kort en overzichtelijk de besluiten onder elkaar. Ook kan besloten worden dat alleen een besluitenlijst voldoende is. In dat geval beperkt de notulist zich tot het noteren van wat er in de vergadering wordt besloten en wie welke actie gaat ondernemen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 februari 2022