Taalwinkel

Checklist

Is je scriptie af? Bekijk of je tekst compleet is, inhoudelijk in orde is en taalkundig correct is.

Vul de checklist niet alleen in, maar vraag ook feedback van iemand anders in je omgeving. Houd er ook rekening mee dat per instituut, afdeling, faculteit, domein of opleiding andere afspraken bestaan over de volgorde, de benaming en het al dan niet opnemen van deze tekstonderdelen. Neem deze informatie dus niet klakkeloos over, maar informeer naar de conventies op jouw vakgebied.

Vraag jezelf... Check!

Inleiding

 1. Is de organisatie waar het onderzoek is uitgevoerd beknopt beschreven?
 2. Is de aanleiding voor de afstudeeropdracht helder beschreven?
 3. Zijn de belangrijkste aspecten van de probleemanalyse genoemd?
 4. Is de centrale vraag concreet en afgebakend in relevante deelvragen?
 5. Is de doelstelling van de afstudeeropdracht concreet geformuleerd?
 6. Is er sprake van samenhang tussen probleemanalyse en hoofd- en deelvragen?
 7. Is er een kort literatuuroverzicht opgenomen?
 8. Is er kort iets over de onderzoeksmethode opgenomen?
 9. Staat in de inleiding hoe de scriptie is opgebouwd?

Theoretisch kader

 1. Is er voldoende (relevante, actuele) theorie gebruikt?
 2. Is de theorie duidelijk en beknopt weergegeven, aan elkaar en aan de hoofdvraag/deelvragen verbonden en wordt het theoretisch kader goed ingezet in het onderzoek?
 3. Is het onderwerp benaderd vanuit meerdere invalshoeken?
 4. Zijn bronnen herleidbaar naar de literatuurlijst en is de literatuurlijst volledig?

Onderzoeksmethoden

 1. Zijn de keuze(n) voor de onderzoeksmethode(n) beargumenteerd?
 2. Sluit(en) de geselecteerde onderzoeksmethode(n) aan op doel en onderzoeksvraag en de gehanteerde literatuur?
 3. Heb je uitgelegd hoe de validiteit en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn?

Onderzoeksresultaten en analyse

 1. Zijn relevante onderzoeksgegevens verzameld, op een inzichtelijke wijze verwerkt en geïnterpreteerd?
 2. Wordt bij de interpretatie van de resultaten de theorie van het theoretisch kader toegepast?
 3. Sluiten de resultaten en de analyse(s) aan op de centrale vraag en de deelvragen?

Conclusie en discussie

 1. Worden de onderzoeksvraag en de deelvragen herhaald en worden ze beantwoord?
 2. Sluiten de conclusies aan op de doelstelling en de centrale vraag?
 3. Zijn in de conclusie de meest relevante resultaten meegenomen?
 4. Zijn de conclusies nauwkeurig geformuleerd en worden ze logisch gepresenteerd?
 5. Worden de beperkingen van de onderzoeksmethode(n) en verkregen resultaten kritisch tegen het licht gehouden (discussie)?

Aanbevelingen

 1. Volgen de aanbevelingen logisch uit de conclusie(s)?
 2. Worden de aanbevelingen concreet gemaakt?
 3. Blijkt uit de aanbevelingen dat er sprake is van een visie op het onderwerp?
 4. Zijn aanbevelingen gerelateerd aan trends, toekomstige ontwikkelingen of oplossingen op langere termijn?
 5. Zijn de adviezen krachtig, relevant en bruikbaar?

Literatuurlijst

 1. Zijn alle gebruikte bronnen opgenomen in de literatuurlijst?
 2. Is het juiste verwijssysteem correct toegepast? (bijvoorbeeld APA)

Bijlagen

 1. Zijn de bijlagen genummerd?
 2. Wordt in de tekst verwezen naar de bijlagen?

Taal

 1. Het tekstdoel van het product (overtuigen) is in lijn met de tekstsoort en wordt voldoende duidelijk.
 2. Het taalgebruik past bij het doel.
 3. De opbouw van het product is afgestemd op de tekstsoort.
 4. Het taalgebruik is afgestemd op het publiek.
 5. De gedachtelijn is logisch.
 6. Tekstrelaties zijn duidelijk gemaakt m.b.v. bijv. voegwoorden, verbindingswoorden en verwijswoorden.
 7. Het woordgebruik is gevarieerd.
 8. De woordkeuze is correct.
 9. De spellingsregels zijn correct toegepast.
 10. De grammaticaregels zijn correct toegepast.
 11. Er zijn witregels, alinea’s en eventueel kopjes gebruikt, die bijdragen aan de leesbaarheid van de tekst.
 12. Leestekens zijn correct gebruikt.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 4 april 2022