Taalwinkel

Gebruik hedendaagse woorden

Vermijd archaïsch taalgebruik en vraag je telkens af: ken je de eigentijdse variant van ouderwetse woorden?

Er is een aantal woorden dat je in de spreektaal niet meer gebruikt, zoals: wier/wiens (= van wie), thans (nu), reeds (al), blijkens (volgens). Als je zulke woorden in je teksten gebruikt, maakt dat een ouderwetse (archaïsche) en te formele indruk. Gebruik ze daarom liever niet.

Oefening: van ouderwets tot hedendaags

Herken je de archaïsche woorden en kun je ze vervangen door een hedendaagse variant?

  1. Gaarne ontvang ik uw brochure inzake de onderhavige reizen.
  2. Nochtans zijn wij voornemens de laatstelijk ontvangen brief uwerzijds hiermede als niet geschreven te beschouwen.
  3. Alvorens u de resultaten welke thans in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u dienaangaande contact met onze afdeling op te nemen alsmede ons een kopie van de resultaten te doen toekomen.
  4. De reeds eerder besproken voorbeelden zijn exemplarisch doch alvorens ze tot overhaaste conclusies leiden zie ik mij genoopt enige kritische kanttekeningen te plaatsen.
  5. Desalniettemin heb ik besloten het voorstel hetwelk ik onlangs van u ontving benevens de bijgevoegde budgetaanvraag goed te keuren.
  6. Thans worden de geconstateerde verschillen waargenomen welke reeds eerder werden beschreven.

Tip

Kijk ook eens naar de uitgebreide lijst met alternatieven van Onze Taal.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022