Taalwinkel

Doelstelling

De doelstelling vloeit voort uit de probleemanalyse die je hebt gemaakt. Er is een duidelijke samenhang tussen de probleemanalyse en de doelstelling. Bij de doelstelling stel je je de vraag waarom je dit onderzoek doet. De doelstelling is de reden van je onderzoek. De informatie die je in het onderzoek presenteert, heeft namelijk een doel. Wat wil je met deze informatie bereiken? Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat je het praktijkprobleem niet zozeer oplost, maar dat je informatie levert die door anderen gebruikt kan worden om het probleem op te lossen.

De doelstelling formuleren

De volgende formuleringen kunnen je helpen om de doelstelling te formuleren:

  • De doelstelling van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in … zodat/om/waarmee/waardoor [wat kan de opdrachtgever met deze informatie bereiken?]
  • De doelstelling van het onderzoek is kennis te verwerven/vergaren over … zodat/om/waarmee/waardoor [wat kan de opdrachtgever met deze informatie bereiken?]
  • De doelstelling van het onderzoek is het beter begrijpen van … zodat/om/waarmee/waardoor [wat kan de opdrachtgever met deze informatie bereiken?]

Andere mogelijke formuleringen zijn:

  • Het doel van dit onderzoek is …
  • Het doel van dit experiment is te onderzoeken of en in welke mate de hypotheses opgaan voor … en …
  • Deze studie is een eerste stap om te bekijken in hoeverre …
  • In dit onderzoek wordt de relatie onderzocht tussen … en …
  • Dit onderzoek biedt inzicht in de mate waarin …

Meer formuleringen vind je op Tilburg university.

Het SMART formuleren van de doelstelling

Een goede doelstelling is SMART geformuleerd. Op deze manier wordt snel inzichtelijk of het onderzoek kans van slagen heeft en zo kan ook na afloop beoordeeld worden of de doelstelling bereikt is. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Hieronder volgt een toelichting op SMART aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat je onderzoek doet in opdracht van een cateringsbedrijf. Het doel van dit onderzoek is het bestuur van het cateringsbedrijf van de UvA en HvA informeren over de mogelijkheden om de kantine te vernieuwen, zodat het cateringsbedrijf ook in de toekomst hun klanten, studenten en medewerkers een optimale gebruikersbeleving kan blijven bieden. Hoe formuleer je deze doelstelling SMART?

Specifiek

Maak de doelstelling specifiek. Wat wil je met dit onderzoek bereiken? Voor wie en waarom? Maak de begrippen uit je doelstelling steeds specifieker door ze een preciezere definitie te geven. Dit noem je operationaliseren. Geef aan wat je precies bedoelt met de begrippen.

Een cateraar informeren over een optimale gebruikersbeleving in de toekomst is niet specifiek genoeg. Het gaat hier om de cateraar van de UvA en HvA die de kantines op álle locaties verzorgt en je informeert de cateraar alleen over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van trends kijkend naar de concurrentie. Ook moet je rekeninghouden met de doelgroep. De doelgroep is in dit geval alle HvA-studenten, alle HvA-medewerkers, alle UvA-studenten en alle UvA-medewerkers. Ook moet er een optimale gebruikersbeleving geoperationaliseerd worden. De gebruikersbeleving kan beïnvloed worden door het assortiment (diversiteit), de – inrichting van de – ruimte waarin gegeten kan worden inclusief voorzieningen (zoals de aanwezigheid van wifi), de mogelijkheid om in de kantine te eten en om eten mee te nemen, de wachttijden/wachtrijen, de kosten van de producten en de service/klantvriendelijkheid. Een optimale gebruikersbeleving stemt bovenstaande factoren zo goed mogelijk af op de wensen van de doelgroep.

Meetbaar

Bedenk hoe je kunt aantonen dat de doelstelling is bereikt als je het onderzoek hebt gedaan: hoe kun je dit meetbaar maken?

Het bestuur van het cateringsbedrijf wil deze scriptie als input gebruiken voor overleggen die gaan over de toekomstige inrichting van de kantines. Het visiestuk moet het bestuur voldoende input geven, zodat zij bijvoorbeeld de trends kan vertalen naar een kantine-setting. Voorafgaand aan die overleggen neemt het bestuur het visiestuk door. De afspraak is dat het bestuur laat weten of zij voldoende geïnformeerd is na het lezen van het visiestuk en of zij voldoende informatie eruit heeft gehaald om de overleggen te kunnen voeren. Op deze manier is te controleren of het doel bereikt is.

Acceptabel

Wat leveren de uitkomsten van het onderzoek de opdrachtgever op? De opdrachtgever moet iets aan de kennis hebben.

Met de informatie uit het visiestuk kan de opdrachtgever bepalen welke veranderingen zij wil doorvoeren, zodat de kantines van de HvA en UvA ook in de toekomst de klanten tevreden kunnen stellen.

Realistisch

Ga na of het haalbaar is om je doelstelling binnen de vastgestelde tijd te bereiken. Dit hangt samen met budget, beschikbare informatie, tijd, wetgeving et cetera. Je kunt niet alles onderzoeken: het moet wel reëel zijn.

Dit onderzoek is realistisch omdat er niet gekeken wordt naar de financiële en logistieke beperkingen. Er wordt alleen informatie gegeven over de mogelijkheden die het cateringsbedrijf heeft en dit beperkt het onderzoek voldoende. Ook worden de verschillende locaties buiten beschouwing gelaten, waardoor het onderzoek haalbaar blijft. Verder is het realistisch omdat er voldoende informatie beschikbaar is over trends, omdat de doelgroep te bereiken is en omdat er voldoende concurrenten zijn die soortgelijke kantines hebben. Tijdens de studie is er kennis opgedaan van verschillende onderzoekstechnieken waardoor het mogelijk is het onderzoek uit te voeren. Daarnaast is het haalbaar om binnen de vastegestelde afstudeerperiode het onderzoek uit te voeren.

Tijdgebonden

De doelstelling wordt steeds specifieker door te bepalen welk tijdsbestek de doelstelling beslaat. Om welke periode gaat het precies? Wanneer begin je met je onderzoek en wanneer is het gerealiseerd?

Het onderzoek start op 1 februari. Daarvoor is er al kennisgemaakt met de opdrachtgever en is de probleemanalyse gemaakt en de doelstelling geformuleerd. Op 1 juni moet het visiestuk opgeleverd worden. Dit betekent dat er vier maanden zijn om het onderzoek uit te voeren en het visiestuk te schrijven.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 13 mei 2022