Taalwinkel

Deelvragen

Als je de centrale vraag hebt geformuleerd, bedenk je daarna de deelvragen. Je kunt ze afleiden uit de centrale vraag. Met iedere deelvraag behandel je een aspect van de centrale vraag. Als je alle deelvragen hebt beantwoord, heb je als het goed is de centrale vraag beantwoord.

Hoe kom je tot goede deelvragen?

Een aantal deelvragen moet je op de geraadpleegde theorie baseren. Deze deelvragen behandel je in het theoretisch kader. Daarnaast moet je een aantal deelvragen baseren op je empirisch onderzoek. Deelvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Ze overlappen elkaar niet;
  • Gezamenlijk dekken ze het probleem volledig;
  • Ze zijn relevant (ze behelsen begrippen uit de probleemanalyse en de centrale vraag; er worden geen nieuwe onderwerpen aangesneden).

Voorbeelden

Hier volgt een voorbeeld van een centrale vraag en goed gekozen deelvragen.

Welke mogelijkheden heeft de cateraar van de UvA en HvA om de gebruikersbeleving voor de doelgroep te optimaliseren in de toekomst?

  • Welke trends zijn er op het gebied van inrichting?
  • Welke trends zijn er op het gebied van eten?
  • Hoe zijn kantines van concurrenten ingericht (assortiment (diversiteit), de – inrichting van de – ruimte waarin gegeten kan worden inclusief voorzieningen (zoals de aanwezigheid van wifi), de mogelijkheid om in de kantine te eten en om eten mee te nemen, de wachttijden/wachtrijen, de kosten van de producten en de service/klantvriendelijkheid)?
  • Wat zijn de wensen van de doelgroep?

Hieronder volgt een voorbeeld van een centrale vraag met slecht gekozen deelvragen.

Welke mogelijkheden heeft de cateraar van de UvA en HvA om de gebruikersbeleving voor de doelgroep te optimaliseren in de toekomst?

  • Hoe tevreden zijn de klanten van de cateraar van de UvA en HvA op dit moment?
  • Hoe kun je de huidige trends omzetten naar de inrichting van de kantines in de UvA en HvA?

De eerste deelvraag voegt niets toe aan informatie over de mogelijkheden voor de toekomst. De tweede valt buiten de scope van het onderzoek. Deze vraag wordt beantwoord door de opdrachtgever zelf. Jij hoeft alleen een visiestuk te schrijven.

Checklist Formuleren centrale vraag en deelvragen

De hoofdvraag is de centrale vraag die je in het onderzoek probeert te beantwoorden. ja/nee
De hoofdvraag sluit aan op de vraag van de opdrachtgever. ja/nee
De hoofdvraag sluit aan op het doel van de opdracht. ja/nee
De hoofdvraag is duidelijk afgebakend (het onderwerp, de periode of het onderzoeksgebied zijn duidelijk aangegeven). ja/nee
De hoofdvraag is een open vraag (geen ja/nee-vraag). ja/nee
De hoofdvraag is een enkelvoudige vraag. ja/nee
De hoofdvraag en de deelvragen zijn objectief geformuleerd. ja/nee
De deelvragen bevatten geen nieuwe onderwerpen. ja/nee
De deelvragen dekken ieder een ander aspect van het onderwerp. ja/nee
Als alle deelvragen zijn beantwoord, dan kan de hoofdvraag ook worden beantwoord. ja/nee
De deelvragen staan in een (chrono)logische volgorde. ja/nee
Het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen is haalbaar binnen de gestelde tijd. ja/nee
Het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen is haalbaar met de beschikbare middelen. ja/nee

Voorbeelden zoeken

Op kennisbank.hva.nl kun je zoeken naar scripties en andere publicaties van studenten en medewerkers van de HvA. Op hbo-kennisbank kun je terecht voor alle publicaties van hogescholen. Het raadplegen van deze databanken kan interessant zijn om inspiratie op te doen voor mogelijke scriptieonderwerpen maar ook om te bekijken hoe andere studenten hun centrale vraag en deelvragen hebben opgesteld.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 13 mei 2022