Taalwinkel

Oefening hedendaagse woorden

Vergelijk je antwoorden met de herformuleringen hieronder.

Zin 1

De zin was: Gaarne ontvang ik uw brochure inzake de onderhavige reizen.

Met hedendaagse woorden: Graag ontvang ik uw brochure over deze reizen.

Zin 2

De zin was: Nochtans zijn wij voornemens de laatstelijk ontvangen brief uwerzijds hiermede als niet geschreven te beschouwen.

Met hedendaagse woorden: Toch zijn wij van plan de onlangs ontvangen brief van u hiermee als niet geschreven te beschouwen.

Zin 3

De zin was: Alvorens u de resultaten welke thans in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u dienaangaande contact met onze afdeling op te nemen alsmede ons een kopie van de resultaten te doen toekomen.

Met hedendaagse woorden: Voordat u de resultaten die nu in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u hierover contact met onze afdeling op te nemen en ons een kopie van de resultaten te sturen.

Zin 4

De zin was: De reeds eerder besproken voorbeelden zijn exemplarisch doch alvorens ze tot overhaaste conclusies leiden zie ik mij genoopt enige kritische kanttekeningen te plaatsen.

Met hedendaagse woorden: De al eerder besproken voorbeelden zijn typisch voor deze situatie maar voordat ze tot overhaaste conclusies leiden, moet ik enige kritische kanttekeningen plaatsen.

Zin 5

De zin was: Desalniettemin heb ik besloten het voorstel hetwelk ik onlangs van u ontving benevens de bijgevoegde budgetaanvraag goed te keuren.

Met hedendaagse woorden: Toch heb ik besloten het voorstel dat ik onlangs van u ontving en de bijgevoegde budgetaanvraag goed te keuren.

Zin 6

De zin was: Thans worden de geconstateerde verschillen waargenomen welke reeds eerder werden beschreven.

Met hedendaagse woorden: Nu worden de geconstateerde verschillen waargenomen die al eerder werden beschreven.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022