Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening archaïsch woordgebruik

Kun je de woorden die vetgedrukt staan, vervangen door een eigentijds woord?

  1. Gaarne ontvang ik uw brochure inzake de onderhavige reizen.
  2. Nochtans zijn wij voornemens de laatstelijk ontvangen brief uwerzijds hiermede als niet
    geschreven te beschouwen.
  3. Alvorens u de resultaten welke thans in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u dienaangaande contact met onze afdeling op te nemen alsmede ons een kopie van de resultaten te doen toekomen.
  4. De reeds eerder besproken voorbeelden zijn exemplarisch doch alvorens ze tot overhaaste conclusies leiden zie ik mij genoopt enige kritische kanttekeningen te plaatsen.
  5. Desalniettemin heb ik besloten het voorstel hetwelk ik onlangs van u ontving benevens de bijgevoegde budgetaanvraag goed te keuren.